Qeveria Zvicerane dhe PNUD, mbështesin vetëpunësimin e të rinjve në Shqipëri

Sistemi i Arsimit dhe Formimit Profesional (AFP) në Shqipëri shpesh nuk ka arritur të pajisë nxënësit me njohuritë e kërkuara, kompetencat dhe aftësitë për një tranzicion të suksesshëm në tregun e punës. Duke njohur nevojën për të trajtuar thellësisht cështjen e punësimit duke ri-orientuar arsimin dhe formimin professional drejt nevojave të tregut të punës, si dhe nevojën për modernizimin dhe zgjerimin e shtrirjes së shërbimeve të punësimit, në vitin 2014 Qeveria shqiptare miratoi Strategjinë Kombëtare të Punësimit dhe të Aftësive 2014-2020.
Lexoni artikullin e plotë nga Agjencia Telegrafike Shqiptare në ndërlidhjen e mëposhtme:
https://www.ata.gov.al/qeveria-zvicerane-dhe-pnud-mbeshtesin-vetepunesimin-e-te-rinjve-ne-shqiperi/